R E K L A M A Č N Í    Ř Á D

 

 

I.  Základní ustanovení

 

1. Tento reklamační řád upravuje podmínky, za nichž může zákazník/odběratel uplatnit vůči dodavateli práva z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „reklamace“).

 

2. Právo zákazníka/odběratele z reklamace musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

 

3. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

 

II.  Právo zákazníka/odběratele na reklamaci

 

1. Dodavatel odpovídá za to, že zboží dodané zákazníkovi/odběrateli bude bez vad v době jeho předání zákazníkovi/odběrateli a dále po dobu záruční lhůty. Zákazník/odběratel je oprávněn reklamovat u dodavatele vadu zakoupeného zboží, která se vyskytla při převzetí zboží nebo v záruční době.

 

2. Dodavatel prohlašuje, že zboží předává zákazníkovi/odběrateli v souladu s ustanovením § 2161 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Záruční doba je uvedena na faktuře a na obale zboží, pokud je zboží baleno. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží zákazníkem/odběratelem..

 

4.  Při reklamaci musí zákazník/odběratel vadné zboží předložit dodavateli k posouzení oprávněnosti reklamace, a současně uvést, které vady zboží vytýká a čeho se domáhá (výměny vadného zboží za bezvadné nebo zrušení smlouvy a vrácení kupní ceny).

 

5.  Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada zboží nastala v důsledku nesprávného skladování nebo použití zboží anebo v důsledku působení vyšší moci (živelní pohromy).

 

6.  Právo z vadného plnění zákazníkovi/odběrateli nenáleží, pokud zákazník/odběratel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník/odběratel vadu sám způsobil.

 

 

III.  Místo a lhůta pro uplatnění reklamace

 

1. Zákazník/odběratel zboží reklamuje zásadně v provozovně dodavatele, nedohodnou-li se v konkrétním případě zákazník/odběratel s dodavatelem jinak. Skutečnost, že reklamované zboží zakoupil od dodavatele, prokazuje zákazník/odběratel fakturou nebo objednávkou – dodacím listem.

 

2.  Vady zboží, které se rychle kazí, musí zákazník/odběratel uplatnit nejpozději následující den po jeho převzetí.

 

3.  Vady ostatního potravinářského zboží musí kupující uplatnit do konce záruční doby, která je uvedena na faktuře a na obale zboží, pokud je zboží baleno. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

 

4.  Neuplatnil-li zákazník/odběratel u dodavatele reklamaci včas, nemá nárok na její kladné vyřízení, byť by byla uplatněna důvodně.

 

5.  Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí věci zákazníkem/odběratelem.

 

6.  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy odběratel obdržel od zákazníka/odběratele reklamované zboží.

 

IV.  Nároky zákazníka/odběratele

 

    Vady potravin se vždy považují za vady neodstranitelné. Zákazník/odběratel může v případě prokázání vad potravinářského zboží zvolit:

 

a) výměnu zboží za bezvadné (převzetím nového zboží počne záruční lhůta u takového zboží plynout znovu),

b) zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz.

 

 

V.  Vyřízení reklamace

 

1.  Oprávněný pracovník dodavatele o reklamaci rozhodne zásadně ihned. Ve složitějších případech do tří dnů, nedohodne-li se zákazníkem/odběratelem lhůtu delší.

 

2.  Na vyžádání zákazníka/odběratele je oprávněný pracovník dodavatele povinen vydat zákazníkovi/odběrateli potvrzení o uplatnění reklamace, a to s uvedením data reklamace, přesného označení reklamovaného zboží, vytýkaných vad a způsobu vyřízení reklamace, případně důvodů zamítnutí reklamace. Převezme-li dodavatel od zákazníka/odběratele zboží k posouzení reklamace, vydá o tom vždy zákazníkovi/odběrateli potvrzení. Až do vyřízení reklamace je vlastníkem zboží zákazník/odběratel.

 

3.  Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 13.11.2019

 

kontol