V Š E O B E C N É    O B CH O D N Í    P O D M Í N K Y

 

Maloobchod

 

 

I. Základní ustanovení

 

1.  Tyto obchodní podmínky se vztahují na služby poskytované zákazníkům internetovým obchodem provozovaným firmou Jakub Kubín, s.r.o., se sídlem: Praha 10, Průběžná 1/853, PSČ 100 00, IČ: 257 08 881, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 181777 (dále jen „dodavatel“).

 

2.  Kontaktní údaje:

adresa: Průběžná 1/853, 100 00 Praha 10, Strašnice

email: nas.reznik@maso-strasnice.cz

telefon: 777 955 698, 274 822 347

 

3.  Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných dodavatelem se zákazníky při prodeji masných a jiných potravinářských výrobků dodavatele zákazníkům.

Dodavatel si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek. Každá změna obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na stránkách dodavatele a vztahuje se zásadně na smlouvy uzavřené po nabytí jejich účinnosti.

 

 

II. Uzavření smlouvy

 

1.  K objednání zboží slouží elektronický formulář na stránkách dodavatele: www.reznictvi-online.cz (dále jen „objednávka“).

Pro řádné podání objednávky je třeba elektronický formulář vyplnit všemi potřebnými údaji a odeslat jej dodavateli. Zákazník má možnost vytisknout si pro svoji potřebu odeslanou objednávku.

 

2.  Odesláním objednávky zákazník potvrzuje závaznost objednávky a dále to, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Po odeslání objednávky se do 5 minut zákazníkovi automaticky zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému (potvrzení objednávky).

 

3.  Po zařazení objednávky do objednávkového systému obdrží zákazník do 5 minut od dodavatele na elektronickou adresu, uvedenou v objednávce, závaznou objednávku potvrzenou dodavatelem. Okamžik doručení závazné objednávky potvrzené dodavatelem se považuje za uzavření smlouvy.

 

4.  Zboží objednané zákazníkem do 20.00 hod. bude připraveno k převzetí resp. dodáno následující pracovní den v časovém úseku, který si zákazník zvolí, nezvolí-li zákazník v objednávce v rubrice poznámka jiný pracovní den.

 

5.  Pokud se zákazníkovi nezobrazí informace o zařazení objednávky do objednávkového systému nebo pokud ve stanovené lhůtě není zákazníkovi doručen objednávka potvrzená dodavatelem, je třeba, aby odběratel kontaktoval dodavatele obratem telefonicky na č. 274 821 818, 274 822 347.

 

6.  Poté, co zákazník obdrží objednávku potvrzenou dodavatelem, obdrží elektronickou informaci, že zboží je expedováno.

 

7.  Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech před odesláním potvrzení objednávky kontaktovat zákazníka telefonicky na telefonním čísle, které zákazník uvedl v objednávce.

 

8.  Vlastnické právo k objednanému zboží přechází z dodavatele na zákazníka zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

 

9.  Dodavatel odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, 

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

 

 

III. Zrušení a změna objednávky

 

1.  Zákazník může svoji objednávku v celém rozsahu nebo zčásti zrušit nebo změnit, a to za použití elektronického formuláře uvedeného na stránkách dodavatele. Musí tak učinit nejpozději do 2.00 hodiny kalendářního dne, ve kterém mělo být zboží zákazníkovi dodáno.

 

2.  Po odeslání zrušení nebo změny objednávky se do 5 minut zákazníkovi automaticky zobrazí informace o zrušení nebo o změně jeho objednávky v objednávkovém systému. Zákazník má možnost si tuto informaci vytisknout pro svoji potřebu. Závazné potvrzení zrušení nebo změny objednávky není dodavatelem zákazníkovi již zasíláno.

Takové zrušení nebo změna objednávky nejsou spojeny se žádnými sankcemi k tíži zákazníka.

 

3.  Zrušení nebo změna objednávky po 2.00 hodině toho kalendářního dne, ve kterém mělo být zboží zákazníkovi podle uzavřené smlouvy dodáno, jsou vyloučeny.

 

4.  V případě, že zákazník veškeré objednané a dodané zboží nepřevezme bez toho, že by došlo k platnému zrušení nebo změně objednávky, je zákazník povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 30% ceny dodávaného zboží. Zákazníkem nepřevzaté zboží bude zákazníkovi dodáno znovu jen na jeho výslovnou žádost.

 

 

IV. Cena zboží

 

1.  Veškeré ceny zboží, uváděné na stránkách dodavatele, jsou uváděny bez DPH i včetně DPH s tím, že odchylky minus/plus 10% v závislosti na váze zboží jdou možné. Odesláním objednávky vyjadřuje odběratel svůj souhlas s cenou.

Po uzavření smlouvy jsou tyto ceny neměnné a pro obě strany závazné.

 

2.  Balné není účtováno, je poskytováno zákazníkovi zdarma. V ceně zboží není zahrnuto přepravné.

 

3.  Dle § 3 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) bude zákazníkovi plastová odnosná taška poskytnuta za úhradu jako povinnost k dokončení nákupu přímo v e-shopu.

 

 

V. Termín dodání

 

1.  Zákazník si ve své objednávce zvolí časový úsek pracovního dne, ve kterém má být zboží vydáno na prodejně. Zákazník může v poznámce na objednávce uvést i jiný pracovní den dodání zboží než nejblíže možný. Neuvede-li zákazník jiný den dodání zboží, bude mu v případě objednání zboží do 18:00 hod. zboží vydáno následující pracovní den.

 

2.  U některých druhů zboží je v nabídce dodavatele vyznačeno, že takové zboží lze dodat až po uplynutí stanovené doby, která je potřebná pro jeho zpracování. V takovém případě bude zboží zákazníkovi dodáno nejbližší pracovní den po uplynutí takto stanovené doby.

 

 

VI. Způsob dodání zboží

 

1.  Zákazník si objednané zboží osobně převezme na prodejně dodavatele na adrese: Průběžná 1/853, 100 00 Praha 10, Strašnice, a to v pondělí až pátek v době od 6.00 hodin do 18.00 hodin.

 

2.  Při předání zboží obdrží zákazník od oprávněného pracovníka dodavatele fakturu a objednávku – dodací list.

Dodací list obsahuje všechny potřebné informace o podmínkách pro skladování zboží a o době spotřeby zboží.

 

3.  Při předání zboží je zákazník ve vlastním zájmu povinen překontrolovat, zda obal zboží není porušen, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození zboží a zda váha zboží odpovídá váze zboží uvedené v dodacím listu.

 

 

5.  Při předání zboží je zákazník ve vlastním zájmu povinen překontrolovat, zda obal zboží není porušen, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození zboží a zda váha zboží odpovídá váze zboží uvedené v dodacím listu.

 

 

VII. Způsob platby za zboží

 

1. Dodané zboží hradí zákazník oprávněnému pracovníku dodavatele při dodání zboží buď v hotovosti anebo platební kartou, a to oproti předání faktury s potvrzením dodavatele o zaplacení, a dále oproti potvrzení objednávky - dodacího listu odběratelem.

 

 

VIII. Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

 

1. Možnost vrátit zboží, zakoupené prostřednictvím internetového obchodu, bez udání důvodu do 24 hod od převzetí zboží, to se nevztahuje na zboží podléhající rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) a e) zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

 

2.  U ostatního zboží, zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu, má zákazník do 14 dnů od převzetí zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží musí být dodavateli odesláno nejpozději 14. den ode dne dodání zákazníkovi. Po jeho vyzvednutí od dodavatele bude nejpozději do 30 dnů zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na zákazníkem udané číslo účtu. Vratná částka nezahrnuje poštovné zaplacené zákazníkem. Zboží nelze vrátit dodavateli na dobírku.

 

 

IX. Další povinnosti smluvních stran

 

1. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

2. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

X. Ochrana osobních dat

 

1.  Osobní data, která uvede zákazník v objednávce, slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky. Osobní data jsou uchovávána v souladu s platnými zákony a nebudou zveřejněna, poskytnuta třetí osobě ani použita pro komerční nabídku nesouvisející se službami dodavatele. Zákazník může dodavatele kdykoliv vyzvat elektronickou poštou k jejich vymazání.

 

2. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

 

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

5. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 

XI. Zasílaní obchodních sdělení a ukládání cookies

 

1. Zákazník odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s tím, že může být na jím uvedené emailové adrese informován dodavatelem o novinkách v sortimentu nabízeného zboží. Nemá-li zákazník zájem o zasílání dalších informací nebo s jejich zasíláním nesouhlasí, oznámí tuto skutečnost elektronickou poštou dodavateli. Dodavatel jej bezodkladně vymaže z registru adresátů novinek v sortimentu nabízeného zboží.

 

 

XII. Závěrečná ustanovení

 

1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

 

V Praze dne 13.11.2019

 

 

 Doklad o schválení a registraci - Městská veterinární správa v Praze 
 Doklad o registraci dopravce - Přeprava živočisšných produktů 
 Príloha k dokladu o registraci dopravce - Přeprava živočisšných produktů

kontol